عیدی من

عیدی من

مبلغ جمع شده: ‫426.9 میلیون ﷼‬

مبلغ هدف: ‫426.9 میلیون ﷼‬

تعداد لباس اهدا شده: 4269 دست

%100
انتخاب روش پرداخت
اطلاعات شخصی

مجموع کمک مالی: ‫100,000﷼‬