کمپین‌‌های مشارکتی

جامعه یاوری فرهنگی، مدرسه‌سازی را نقطه پایان ماموریت خود تلقی نمی‌کند، بلکه در کنار مدرسه سازی در نقاط محروم کشور، مدرسه‌یاری و فعالیت­‌های جانبی مدرسه­‌سازی نیز در دستور کار جامعه یاوری قرار گرفته است.