مدرسه یاری

آموزش و پرورش فرآیند چند جانبه و پیچیده ای است که بر پایه تعامل ساماندهی شده است. دانش  آموزان، دبیران و مدرسه، و سرانجام خانواده ها و جامعه محیطی، در ایجاد کنش و پاسخگویی به واکنش های آموزشی و پرورشی مشارکت دارند. بسیار روشن است که در این فرآیند دیدگاه های بینشی، اولویتی بالاتر و والاتر دارند؛ آن چنان که انگیزه، موثرترین عامل پیدا و پنهان رشد و بالندگی فرد است.   “جامعه یاوری فرهنگی ” می خواهد با انگیزه افزایش کارآمدی و باور فردی دانش آموزان در عرصه زندگی، آنان را رشد داده و بالندگی اثرگذار داشته باشند. بنابراین در کنار فعالیت های مدرسه ساری، “فعالیت های مدرسه یاری“ را نیز با اهداف زیر دنبال می کند:  

 1. ارتقای سطح کیفیت زندگی دانش آموزان از راه پرورش دیدگاه های بینشی و مهارتی آنان ( حوزه های دانشی، فنی و هنری )
 2. رسیدن به راه های بهتر درست اندیشیدن ( تفکر خلاق ) و افزایش قدرت اندیشه ورزی و یافتن راه های تازه در ایده یابی و پرورش آن برای پدیده آفرینی در کارهای جاری زندگی و یافتن توانایی انجام کارها و فعالیت های فردی و اجتماعی در موضوعات زندگی با رویکرد خرد جمعی ( نهادینه کردن تفکر و ارتقای سطح فرهنگی در کشور )
 3. دست یافتن به روحیات و خلق پسندیده در منش فردی و تعامل های اجتماعی بر پایه اعتماد به نفس خویش و عزت نفس دیگران
 4. ایجاد روحیه شجاعت رفتاری و داشتن قدرت نوآوری در انجام کارهای درست فردی و اجتماعی
 5. ایجاد شبکه های اجتماعی برای گسترش دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی جامعه یاوری فرهنگی در سطح دانشجویی و دانش آموزی
 6. یافتن روحیه کارآفرینی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی کشور برای تحقق آنها از ایده یابی تا پدیده سازی
 7. افزایش مهارت های ذهنی ، ارتباطی و حرفه ای افراد بر مبنای توانمند سازی فرد و شغل
 8. ارائه فرصت هایی برای تعاملات بیشتر و بهتر اجتماعی با افراد، سازما ن ها و عموم مردم
 9. پذیرش مسولیت اجتماعی و نقش آفرینی متناسب با توان و امکانات فرد، محیط و ضرورت های جامعه یاوری فرهنگی
 10. توانمندسازی دانش آموزان از دیدگاه های گوناگون احساسی و ادراکی برای میل به مفید و موثر بودن فرد در جامعه

  در جامعه یاوری فرهنگی «فعالیت مدرسه یاری» در موارد زیر اجرا می شود:  

 1. طرح با من بخوان
 2. کارگاه های آموزشی
 3. بورسیه دانش آموزان و دانشجویان
 4. تولید حین آموزش و آموزش حین تولید
 5. طرح انسداد مبادی بی سوادی
 6. تفاهم نامه بنیاد علمی آموزشی قلمچی