خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

آموزش و پرورش فرآیند چند جانبه و پیچیده‌ای است که بر پایه تعامل ساماندهی شده است. دانش‌‌آموزان، دبیران و مدرسه، و سرانجام خانواده‌ها و جامعه محیطی، در ایجاد کنش و پاسخگویی به واکنش‌های آموزشی و پرورشی مشارکت دارند. بسیار روشن است که در این فرآیند دیدگاه‌های بینشی، اولویتی بالاتر و والاتر دارند؛ آن چنان که انگیزه، موثرترین عامل پیدا و پنهان رشد و بالندگی فرد است.

 

”جامعه یاوری فرهنگی‌“ می‌خواهد با انگیزه افزایش کارآمدی و باور فردی دانش‌آموزان در عرصه زندگی، آنان را رشد داده و بالندگی اثرگذار داشته باشند. بنابراین در کنار فعالیت های مدرسه ساری، "فعالیت های مدرسه یاری را نیز با اهداف زیر دنبال می کند:

1. ارتقای سطح کیفیت زندگی دانش‌آموزان از راه پرورش دیدگاه‌های بینشی و مهارتی آنان ( حوزه‌های دانشی، فنی و هنری )

2. رسیدن به راه‌های بهتر درست اندیشیدن ( تفکر خلاق ) و افزایش قدرت اندیشه‌ورزی و یافتن راه‌های تازه در ایده‌یابی و پرورش آن برای پدیده آفرینی در کارهای جاری زندگی و یافتن توانایی انجام کارها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی در موضوعات زندگی با رویکرد خرد جمعی ( نهادینه کردن تفکر و ارتقای سطح فرهنگی در کشور )

3. دست یافتن به روحیات و خلق پسندیده در منش فردی و تعامل‌های اجتماعی بر پایه اعتماد به نفس خویش و عزت نفس دیگران

4. ایجاد روحیه شجاعت رفتاری و داشتن قدرت نوآوری در انجام کارهای درست فردی و اجتماعی

5. ایجاد شبکه‌های اجتماعی برای گسترش دیدگاه‌های فرهنگی، اجتماعی جامعه یاوری فرهنگی در سطح دانشجویی و دانش‌آموزی

6. یافتن روحیه کارآفرینی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی کشور برای تحقق آنها از ایده‌یابی تا پدیده‌سازی

7. افزایش مهارت های ذهنی ، ارتباطی و حرفه‌ای افراد بر مبنای توانمند‌سازی فرد و شغل

8. ارائه فرصت‌هایی برای تعاملات بیشتر و بهتر اجتماعی با افراد، سازما‌ن‌ها و عموم مردم

9. پذیرش مسولیت اجتماعی و نقش‌آفرینی متناسب با توان و امکانات فرد، محیط و ضرورت‌های جامعه یاوری فرهنگی

10. توانمندسازی دانش‌آموزان از دیدگاه‌های گوناگون احساسی و ادراکی برای میل به مفید و موثر بودن فرد در جامعه

 

در جامعه یاوری فرهنگی «فعالیت مدرسه یاری» در موارد زیر اجرا می شود:

1. طرح با من بخوان

2. کارگاه های آموزشی

3. بورسیه

4. تولید حین آموزش و آموزش حین تولید

5. طرح انسداد مبادی بی سوادی

6.تفاهم نامه بنیاد علمی آموزشی قلمچی

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)