خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

رضا        درمان

مدیر عامل 

2

همایون حاجی خانی

رئیس هیات مدیره و عضو هیات امناء

3

محمد مهدی فنایی

عضو هیات مدیره و هیات امناء

4

فاطمه     النگ

عضو هیات مدیره و هیات امناء

5

مهدی      متحدان

عضو هیات مدیره و هیات  امناء

6

عبدالله   مقدم

عضو هیات مدیره و هیات  امناء

7

مهران  صادقی سراجی    

بازرس هیات مدیره و عضو هیات امناء

8

سید حسن   حسینی پور

عضو هیات مدیره و هیات  امناء

9

محمد حامد   ناظم رضوی

عضو هیات مدیره و هیات امناء

10

حمید     گرامی

بازرس هیات مدیره و عضو هیات امناء

11

علی اکبر      جلالی

عضو هیات امناء

12

عباس        خالصی

عضو هیات امناء

13

امیر احمد     فلسفی

عضو هیات امناء

14

عباس  موسوی رهپیما

عضو هیات امناء

15

جواد  کرباسی زاده اصفهانی

عضو هیات امناء

16

حسن      ماهوتچیان اصل

عضو هیات امناء

17

جواد        جلالی مقدم

عضو هیات امناء

18

 اصغر  حیدری منفرد

عضو هیات  امناء

19

سید محمد جعفر    مرعشی

عضو هیات امناء

20

یدالله        کابلی 

عضو هیات امناء

21

سیف الله     عبدی

عضو هیات امناء

22

آراسب       احمدیان 

عضو هیات امناء

23

حسین      نصراللهی کیا

عضو هیات امناء

24

همایون        مددی

عضو هیات امناء

25

سید حبیب الله   حاجی آقا میری 

عضو هیات امناء 

 

 

شماره حساب یاوری:

بانک خاورمیانه:  100711040707072194 - شعبه 1007

 شماره کارت:  5510-1001-4770-5859 به نام: جامعه یاوری فرهنگی

 شماره شبا: IR2407801007110407070772194

تماس با جامعه یاوری:

آدرس: تهران - خیابان دکتر شریعتی – جنب شهرداری منطقه 3 – خیابان کوشا میدان جوانان – پلاک 5

تلفن: 11-26402606-021

 info@yavari.ir