خیریه جامعه یاوری فرهنگی و مدرسه سازی

logo-color

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای رضا درمان

مدیر عامل 

2

جناب آقای همایون حاجی خانی

رئیس هیات مدیره و عضو هیات امناء

3

جناب آقای محمد مهدی فنایی

عضو هیات مدیره و هیات امناء

4

سرکار خانم فاطمه النگ

عضو هیات مدیره و هیات امناء

5

جناب آقای مهدی متحدان

عضو هیات مدیره و هیات  امناء

6

جناب آقای عبدالله مقدم

عضو هیات مدیره و هیات  امناء

7

جناب آقای مهران صادقی سراجی    

بازرس هیات مدیره و عضو هیات امناء

8

جناب آقای سید حسن حسینی پور

عضو هیات مدیره و هیات  امناء

9

جناب آقای محمد حامد ناظم رضوی

عضو هیات مدیره و هیات امناء

10

جناب آقای حمید گرامی

بازرس هیات مدیره و عضو هیات امناء

11

جناب آقای علی اکبر جلالی

عضو هیات امناء

12

جناب آقای عباس خالصی

عضو هیات امناء

13

جناب آقای امیر احمد فلسفی

عضو هیات امناء

14

جناب آقای عباس موسوی رهپیما

عضو هیات امناء

15

جناب آقای جواد کرباسی زاده اصفهانی

عضو هیات امناء

16

جناب آقای حسن ماهوتچیان اصل

عضو هیات امناء

17

جناب آقای جواد جلالی مقدم

عضو هیات امناء

18

جناب آقای اصغر حیدری منفرد

عضو هیات  امناء

19

جناب آقای سید محمد جعفر مرعشی

عضو هیات امناء

20

جناب آقای یدالله کابلی 

عضو هیات امناء

21

جناب آقای سیف الله عبدی

عضو هیات امناء

22

جناب آقای آراسب احمدیان 

عضو هیات امناء

23

جناب آقای حسین نصراللهی کیا

عضو هیات امناء

24

جناب آقای همایون مددی

عضو هیات امناء

25 

جناب آقای سید حبیب الله حاجی آقا میری 

عضو هیات امناء 

 

 

شماره حساب های یاوَری:

شماره حساب بانک آینده : 0202819676002

شماره حساب بانک خاورمیانه: 100711040707072194

تماس با یاوَری:

تلفن : 11- 26402606 (9821+)

روابط عمومی : 9383515913 (98+)